English
 
 

Соединения висмута

Название Формула Квал.
Висмут (III) азотнокислый (Висмут (III) нитрат) 5-водный Bi(NO3)3 * 5H2O ч, хч
Висмут азотнокислый основной (Висмут оксинитрат, Висмут субнитрат) BiONO3 ч
Висмут (III) бромид (Висмут бромистый) BiBr3 ч, хч
Висмут бромид основной (Висмут оксибромид) BiOBr ч, хч
Висмут галлат основной (Висмут субгаллат) C7H7O7Bi ч
Висмут (III) кремнекислый (Висмут (III) силикат) - ч, хч
Висмут лимоннокислый (Висмут цитрат)

(C6H5O7)Bi

-
Висмут (III) оксид (Висмута (III) окись) Bi2O3 ч, чда, хч
Висмут (III) оксид (Висмута (III) окись) для монокристаллов Bi2O3 осч 13-3
Висмут ортогерманат (Висмут германиевокислый орто) для монокристаллов Bi4(GeO4)3 ч, хч, осч
Висмут салициловокислый основной (Висмут субсалицилат)

C7H5BiO4

ч
Висмут (III) сернокислый (Висмут (III) сульфат) 3-водный Bi2(SO4)3 * 3H2O ч, хч
Висмута трикалия дицитрат (Висмута коллоидный субцитрат, Вискамцитрат, Трикалий висмутовый дицитрат) -- ч
Висмут углекислый основной (Висмут оксикарбонат)

Bi2O2CO3

ч
Висмут (III) фтористый (Висмут (III) фторид) BiF3 ч
Висмут фтористый основной (Висмут оксифторид) BiOF ч
Висмут (III) хлористый (Висмут (III) хлорид) BiCl3 ч
Висмут хлорид основной (Висмут оксихлорид)

BiOCl

ч, хч
Висмут хлорид основной (Висмут оксихлорид) перламутровый и композиции на его основе BiOCl ч